Компютърно моделиране в прогимназиален етап

●●● 3 кредита, продължителност 48 часа

Описание

Програмата е предназначена за повишаване и придобиване на нови компетентности в областта на компютърното моделиране, като се поставя фокус върху скриптов език за програмиране Python. Разглеждат се възможностите за използване на технологични средства за улесняване на провеждането на учебните занятия и усвояването на учебния материал. Представят се полезен опит и идеи, свързани с разработването и решаването на задачи. Програмата е предназначена за учители в прогимназиален или в гимназиален етап, които искат да се запознаят по-подробно с езика за програмиране Python.

Провеждане: присъствено

Дати на провеждане:

  • м. август 2023 г.

Заявете интерес