Физика 8. - 10. клас
search
 • Физика 8. - 10. клас
 • Физика 8. - 10. клас

Физика 8. - 10. клас

4,90 лв.
С вкл. ДДС

Помагалник по физика. Съдържа: механично движение, механика на течност и газове, ерлектромагнетизъм, механични трептения и вълни, светлина, атом и елементарни частици Размер 16.3 х 23.5 см, 8 страници

Количество

Размер 16.3 х 23.5 см, 8 страници

Съдържа:

Механично движение.

 • Според траекторията, според скоростта.
 • Основни понятия (физична величина, формула, мерна единица в SI). Закони за скоростта и пътя (вид движуние, закон, графика).
 • Свободно падане (определение, закон за скоростта, закон за пътя, графика). Принципи на механиката (I-III).
 • Движение на тяло (сила, действаща на едно тяло, работа и и енергия(. Равновесие на телата: условие (център на тежест на тяло, правило на Торичели). Прости механизми: лост (едно- и двустранен, условие за равновесие, златно правило на механиката), макара (неподвижна, подвижна), наклонена равнина.

Механика на течност и газове.

 • Понятие, определение, формула.
 • Топлинни явления (физична величина или понятие, определение, обозначение или формула).
 • Идеален газ (закон на Бойл-Мариот; закон на Шарл; закон на Гай-Люсак, уравнение за състоянието на идеалния газ).

Електромагнетизъм.

 • Електростатика (електричен заряд, интензитет и потенциал на електростатичното поле, електростатично напрежение, връзка между интензитета и напрежението, закон на Кулон, закон за запазване на електричния заряд, капацитет на кондензатор).
 • Електричен ток (работа, мощност, електродвижещо напрежение, електрическо и специфично съпротивление, закони на Ом за част от електричната и за цялата верига, закони на Джаул-Ленц за част от лекетричната и за цялата верига, последователно и успоредно свързване на резистори).
 • Електромагнитно взаимодействие (магнитна индукция, индукция на магнитното поле, магнитно поле на дълъг проводник, по който тече ток, максимална магнитна сила, закон на Ампер, магнитно поле на кръгов проводник, електромагнитна индукция, правило на Ленц, трансформатор,).

Механични трептения и вълни.

 • Хармонична механична вълна, връщаща сила.
 • Периид и честота на пружинно и на математично махало.
 • Закон на запазване на енергията при механични хармонични трептения.
 • Интензитет на звука.

Светлина.

 • Спектър на светлината. Светлинна вълна. Показател за пречупване. Закон за отражението на светлината. Закон за пречупване на светлината (закон на Снелиус).
 • Дисперсия на светлината. Интерференция на светлината. Условие за интерференчен максимум и минимум.
 • Дифракция на светлината. Закон на Стефан-Болцман. Закон на Вин. Енергия на фотона. Уравнение на Айнщайн.
 • Спектрални серии на водородния атом: серия на Балмер, серия на Лайман, серия на Пашен.
 • Енергетични нива на лектрона във водородния атом.

Атом и елементарни частици.

 • Енергия на фотона. Връзка между маса и енергия.Енергия на връзката на нуклоните в атомното ядро.
 • Закон за радиоактивно разпадане. Алфа-разпадане. Електронно и позитронно бета-разпадане. Гама-разпадане. Светимост на звезда. Закон на Хобс.
 • Атомен модел на Бор (първо, втори и трети постулат).
 • Елементарни частици (символ, електрически заряд в единици, маса в електронни маси, време за живот в секунди): лептони, мезони, бариони.

Основни физични величини.

119030

Техническо описание

Предмет
Физика
Вид издание
Помагала
Клас
8. клас
9. клас
10. клас
EAN13
9789546512536
ISBN
978-954-651-253-6