Химия 8. - 12. клас
search
 • Химия 8. - 12. клас

Химия 8. - 12. клас

BGN 4.00
Tax included
Помагалник по химия. Съдържа: неорганична и огранична химия. Размер 23,5/16,4
Quantity

 

Размер 23,5/16,4

Съдържа:

Неорганична химия.

 • Градивни частици на веществата (атоми, молекули, йони).
 • Видове вещества: прости (метали, неметали), сложни (химични съединения).
 • Валентност: определяне (последователност на действията, пример), валентност на някои химични елементи.
 • Степен на окисление: правила за определяне.
 • Химични елементи: с метален, с двойствен, с неметален химичен характер. Киселини (наименование, химична формула, наименование на солите, валентност на киселинната група). Основи. Хидриди. Соли.
 • Химична връзка: ковалентна (неполярна, полярна), йонна.
 • Стойности на електроотрицателността на някои елементи.
 • Йоннообменни реакции. Газове. Начини за изразяване на окислително-редукционни процеси.
 • Тривиални наименования на вещества.
 • Разтворимост на някои килесини, основи и соли във вода.

Органична химия.

 • Въглеводороди. Мастни въглеводороди: наситени (алкани), ненаситени (алкени, алкини). Ароматни въглеводороди.
 • Азотосъдържащи производни на въглеводородите (амини, аминокиселини, амиди, нитрили).
 • Кислородосъдържащи произодни на въглеводородите: хидроксилни (алкохоли, феноли), карбонилни (алдехиди, кетони), карбоксилни киселини (мастни, ароматни), естери.

Година на издаване: 2013

9029

Data sheet

Subject
Chemistry
Type
Handbooks
Class
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас