Български език 5. - 7. клас
search
 • Български език 5. - 7. клас
 • Български език 5. - 7. клас

Български език 5. - 7. клас

4,90 лв.
С вкл. ДДС

Размер А4, 6 страници. Съдържа части на простото изречение, видове прости изречения и сложни изречения, части на думата и речта, правописни и граматични правила и др.

Количество

Размер А4, 6 страници (63/29,7 см разгънато)

Включва:

 • Части на изречението. Части на простото изречение: главни части (подлог; сказуемо: просто сказуемо, съставно глаголно сказуемо, съставно именно сказуемо), второстепенни части (определение: съгласувано определение, несъгласувано определение; приложение; сказуемно определение; допълнение: пряко допълнение, непряко допълнение; обстоятелствено пояснение), еднородни части.
 • Видове прости изречения: едносъставни изречения (безподложни; безлични; безглаголни), двусъставни изречения (кратки; разширени).
 • Видове сложни изречения: сложно съчинено изречение (съединително; разделително; противоположно; разнородно), сложно съставно изречение (с подчинено определително изречение; с подчинено допълнително изречение; с подчинено обстоятелствено изречение; с подчинено подложно изречение), сложно смесено изречение.
 • Части на думата. Морфема: видове (словообразувателни: корен, представка, наставка; формообразувателни: окончание, определителен член).
 • Части на речта: изменяеми (съществителни имена; прилагателни имена; числителни имена; местоимения; глаголи; причастия), неизменяеми (наречия; съюзи; предлози; частици; междуметия).
 • Правописни и граматични правила. Звукови промени при гласните: променливо "я"; редукция; непостоянно "ъ"; подвижно "ъ". Звукови промени при съгласните: обеззвучаване и озвучаване на съгласни; правопис на двойно "н"; правопис на двойно "т".  Правопис на отрицателната частица "не". Пълен и кратък член при съществителните, прилагателните и числителните имена от м.р. ед.ч. Правопис на глаголно окончанеие на 1 л. мн.ч. сег. време. Бройна форма. Форми на учтивост.
 • Местоимения: лични (именителен падеж, винителен падеж, дателен падеж); притежателни (съгласувано определение или съставно именно сказуемо; несъгласувано определение); възвратни (възвратно лично; възвратно притежателно; показателни; въпросителни; относителни; неопределителни; отрицателни; обобщителни.
 • Глагол: число; лице; време (прости глаголни имена; сложни глаголни времена); спрежение; залог (деятелен залог; страдателен залог); вид (свършен вид; несвършен вид); наклонение (изявително наклонение; повелително наклонение; условно наклонение; преизказно наклонение).
 • Причастия: сегашно деятелно; минало свършено деятелно; минало несвършено деятелно; минало страдателно; деепричастие.
119022

Техническо описание

Предмет
Български език
Вид издание
Помагала
Клас
5. клас
6. клас
7. клас
EAN13
9789546512314
ISBN
978-954-651-231-4