Български език и литература 8. - 12. клас
search
  • Български език и литература 8. - 12. клас
  • Български език и литература 8. - 12. клас

Български език и литература 8. - 12. клас

4,90 лв.
С вкл. ДДС

Съдържа: български език: граматическа норма; пунктуационна норма; правописна норма. Литература: тропи и фигури. Размер 16.3 х 23.5 см

Количество

Размер 16.3 х 23.5 см

Включва:

  • Български език. Граматическа норма: членуване на имената от м.р. ед.ч. (винаги пишем пълен член ет, ят; винаги пишем кратък член а, я); употреба на бройна форма при имената от м.р. ед.ч.; употреба на падежните форми при местоименията за м.р. ед.ч. за лица; употреба на форми за учтивост; употреба на глаголно окончание за мн. число; съгласуване.
  • Български език. Пунктуационна норма: пунктуация при съюзите и съюзните думи (съчинителни съюзи; подчинителни съюзи; съюзни думи - местоимения); пунктуация при обособените части; пунктуация при вметнатите думи и изразrи; пунктуация при сложните изречения (пунктуация при сложни съставни изречения; пунктуация при сложно смесени изречения).
  • Български език. Правописна норма: правопис на отрицателната частица "не"; употреба на старата ят-ова гласна; правопис на прилагателни имена, образувани от съществителни собствени имена; правопис на сложни прилагателни, които имат за първа част числително име; правопис на наименования на градове и села, които имат в състава си повече от едно име.
  • Литература. Тропи и фигури: тропи (метафора; метонимия; олицетворение; сидекдоха; символ; алегория; хипербола; литота; перифраза; сравнение; епитет; ирония); фигури (антитеза; контраст; оксиморон; инверсия; апострофа; градация; повторение; асонанс; алитерация; етимологична фигура; паралелизъм; анжамбан; апосиопеза).

119028

Техническо описание

Предмет
Български език
Вид издание
Помагала
Клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
EAN13
9789546512468
ISBN
978-954-651-246-8